Menu

Znaczenie rolniczej informacji rynkowej

Rola informacji rynkowej dla prawidłowego funkcjonowania rynków rolno-spożywczych - to temat konferencji zorganizowanej przed Świętami przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Konferencję w formule on-line otworzyła sekretarz stanu Anna Gembicka, która w swoim wystąpieniu wskazała na rosnące znaczenie rolniczej informacji rynkowej dla wszystkich uczestników rynku rolno-spożywczego. Zwróciła również uwagę na aspekt wzmocnienia tzw. „przejrzystości rynku” i zmniejszenie asymetrii informacyjnej w całym łańcuchu dostaw żywności.

Źródła informacji

Przedstawiciele MRiRW przekazali informacje na temat krajowych oraz unijnych źródeł informacji rynkowej. W szczególności został zaprezentowany Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej (ZSRIR), w ramach którego już od niemal 20 lat prowadzony jest bieżący monitoring cen. Wyniki tych badań są regularnie udostępniane na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/biuletyny-informacyjne).

W zakresie sytuacji na rynkach Unii Europejskiej (UE) podstawowym źródłem informacji są publikacje Komisji Europejskiej. Dane rynkowe dotyczące sytuacji na rynkach rolnych w poszczególnych państwach członkowskich UE udostępniane są w ramach branżowych obserwatoriów rynkowych oraz portalu „Agri-Food Markets: https://agridata.ec.europa.eu/extensions/DataPortal/agricultural_ markets.html.

Nowe rozporządzenie

Poinformowano również, że w niedługim czasie wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbieranych danych rynkowych. Wprowadzone zmiany spowodują poszerzenie zakresu badań rynkowych prowadzonych w ramach ZSRIR nie tylko o liczbę nowych produktów objętych notowaniami cen, ale również zostaną objęte badaniami podmioty handlu detalicznego.

Głosy uczestników konferencji

W konferencji wziął udział również Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, prof. dr hab. Marian Podstawka, który przedstawił zakres działań Instytutu w zakresie analiz rynkowych i udostępniania ich wyników. Przedstawił również aktualne dane na temat kosztów produkcji wybranych produktów rolnych.

W trakcie konferencji głos zabrali również: prezes Zarządu Związku Polskie Mięso Witold Choiński oraz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dostępu do rzetelnej i wiarygodnej informacji dla bezpośrednich uczestników rynku: przetwórców i rolników. Zwrócili także uwagę na dodatkową rolę informacji rynkowej, dostępnej w czasie rzeczywistym, jak również w formie analiz prognostycznych, w przewidywaniu sytuacji kryzysowych i w koordynacji działań zapobiegawczych w związku z rosnącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa żywnościowego, takimi jak np. pandemia COVID-19.

MRiRW

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe