Menu

Kombajny do zbioru kukurydzy na ziarno

Obecnie produkowane kombajny zbożowe są maszynami uniwersalnymi i mogą być wykorzystywane do zbioru różnych gatunków roślin, między innymi kukurydzy.


Aby wykonać zbiór ziarna kukurydzy kombajnem zbożowym, należy go przystosować i następnie zgodnie z zaleceniami producenta wyregulować.

Różne konstrukcje zespołów młócących

W Polsce dominują kombajny o budowie klasycznej, w których materiał podawany przenośnikiem pochyłym zasila stycznie zespół młócący (szczelinę roboczą między obwodem obracającego się bębna z cepami a klepiskiem). W tym rozwiązaniu konstrukcyjnym, wydzielanie ziarna następuje sposobem udarowym (poprzez wybijanie ziarna), co skutkuje zwiększonym jego uszkadzaniem, szczególnie podczas zbioru kukurydzy przy wilgotności powyżej 30%. Uszkodzenia ziarna zwiększają się zazwyczaj wraz ze wzrostem jego wilgotności podczas zbioru. Z kolei w kombajnach zbożowych z osiowo zasilanym zespołem omłotowym (np. Case Axial-Flow), wydzielanie ziarna następuje poprzez wycierające działanie bębna (odrywanie ziarna), dzięki czemu uszkodzenia ziarna są mniejsze. Podczas zbioru kukurydzy na ziarno, tego typu kombajny uzyskują znacznie większe wydajności eksploatacyjne w porównaniu do kombajnów konwencjonalnych. Większa wydajność skutkuje jednak wzrostem jednostkowego zużycia paliwa. Kombajny wyposażone w zespoły osiowe w znacznie mniejszym stopniu uszkadzają ziarno w porównaniu do konstrukcji klasycznych. W przypadku kukurydzy zbieranej w warunkach krajowych jest to ważny parametr, ponieważ kolejnym etapem jest suszenie wilgotnego ziarna, a pokruszone i połamane ziarno utrudnia proces suszenia.

Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane w kombajnach

W ostatnich latach producenci kombajnów zbożowych wprowadzili szereg innowacji, do których można zaliczyć między innymi składane przyrządy żniwne, zespoły młócąco-wydzielające w układzie mieszanym i z podwójnymi bębnami wzdłużnymi. W przypadku kombajnów z osiowym przepływem masy, tzw. „Axial-Flow”, nowatorska konstrukcja zespołu młócąco-wydzielającego pozwoliła na rezygnację z bębna młócącego i wytrząsaczy klawiszowych. Z kolei wprowadzenie wielobębnowych zespołów młócąco-wydzielających, pozwoliło na wyeliminowanie w konstrukcji zespołu młócąco-wydzielającego wytrząsaczy klawiszowych. Jeszcze innym rozwiązaniem jest konstrukcja mieszana, która jest złożona z bębna młócącego, zespołu wspomagającego separację i skróconego wytrząsacza klawiszowego lub separatora osiowego. W przyrządach żniwnych wprowadzone zostały układy automatycznej regulacji wysokości koszenia, kopiowania powierzchni pola oraz napęd zwrotny podajnika ślimakowo-palcowego i przenośnika pochyłego. Ponadto szerokie przyrządy żniwne mogą być składane, łamane w połowie w celu lepszego kopiowania powierzchni pola czy też wyposażane w układy automatycznego wyrównywania pochylenia bocznego. Obecnie produkowane kombajny zbożowe są w coraz większym stopniu wyposażane w układy automatyzujące i wspomagające pracę operatora. Na wyposażeniu maszyn jest coraz więcej czujników kontrolujących parametry robocze, które współpracują z układami wykonawczo-regulacyjnymi poprzez pokładowy komputer sterujący. Kombajny zbożowe są też wyposażane w systemy pomiarowe, które zbierają dane o skoszonej powierzchni, zebranym plonie czy osiąganej wydajności.

Wymiana przyrządu żniwnego

Pierwszym etapem przygotowania kombajnu zbożowego do zbioru kukurydzy na ziarno jest wymiana przyrządu żniwnego. Przystawki do obrywania kolb kukurydzy są wykonywane przez firmy produkujące kombajny oraz przez firmy specjalizujące się tylko w produkcji adapterów uniwersalnych do kombajnów zbożowych. W adapterach do obrywania kolb, najczęściej na wyposażeniu są rozdrabniacze typu nożowego o pionowej osi obrotu, które tną słomę w płaszczyźnie poziomej. Urządzenia te są umieszczane pod adapterem – w pobliżu zespołów obrywających kolby. Podstawową zaletą rozdrabniaczy montowanych na adapterach jest dokładne pocięcie słomy, zanim przetoczą się po niej koła kombajnu. W kraju użytkowane są przystawki takich producentów jak Capello, Dominoni, Geringhoff czy Olimac.

Zbiór ziarna kukurydzy

Po wymianie przyrządu żniwnego, w dalszej kolejności należy dostosować zespół młócąco-separujący poprzez uzupełnienie go elementami wspomagającymi proces omłotu oraz wymianę sit. Następnie należy przeprowadzić regulacje w zespole młócącym i czyszczącym kombajnu zgodnie z zaleceniami producenta.
W nowych kombajnach na życzenie klienta istnieje możliwość zamontowania bębna pełnego, którym można młócić zboża jak i kukurydzę bez konieczności dokładania jakichkolwiek zmian. Podobnie jest z klepiskiem, gdzie stosowane są już fabryczne wzmocnienia, a odległości między prętami spełniają wymagania dla zbioru różnych roślin. Jeżeli w kombajnie jest zamontowane klasyczne klepisko zbożowe należy je zastąpić wzmocnionym w celu poprawienia skutecznej separacji mokrego ziarna. Przestrzenie między listwami cepowymi w bębnie młócącym zakrywa się przysłonami blaszanymi przykręcanymi do tarcz w celu zapobieżenia dostawaniu się do jego wnętrza kolb kukurydzy. Wzmocniony powinien być również ruszt kierujący klepiska. Chwytacz kamieni należy zakryć progiem w celu zapobieżenia wpadania kolb, co ma na celu ograniczenie zakłóceń w transporcie masy do zespołu młócącego. W wytrząsaczach pierwsze dwa stopnie klawiszy można wyłożyć blachami schodkowymi przykręconymi do sit w celu zabezpieczenia ich przed odkształceniami wskutek uderzeń połamanych i twardych rdzeni kolbowych. Nad klawiszami wytrząsacza zakładany jest dodatkowy gumowy fartuch, który ogranicza prędkość przepływu masy i zapobiega wyrzucaniu ziarna przez bęben młócący i odrzutnik słomy poza kombajn. W zespole czyszczącym górne sito żaluzjowe zastępuje się sitem kieszonkowym, a dolne sito żaluzjowe – sitem otworowym. Sito kłosowe należy zamienić na sito kieszonkowe w celu lepszego przesiewu niedomłotów. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie zalepiania się sit oraz zwiększenie ich przesiewalności i jakości czyszczenia. W praktyce często też nie wymienia się sit, lecz zwiększa się szczelinę górnych sit żaluzjowych, oraz dolnych, a następnie wykonane nastawy są weryfikowane podczas pracy. Wprowadzane korekty ustawień sit żaluzjowych wynikają ze strat ziarna wyrzuconego przez kombajn oraz jego czystości. Warto tutaj nadmienić, że wszyscy producenci kombajnów zbożowych oferują do poszczególnych typów kombajnów kompletne zestawy dodatkowego wyposażenia do zbioru kukurydzy ziarnowej.

dr hab. Ireneusz Kowalik
UP Poznań

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe