Menu

Jaka odmiana na ziarno?

Na rynku nasiennym i w Krajowym rejestrze przybywa odmian kukurydzy.

 

Na liście krajowej w grudniu 2018 r. figurowało 199 odmian. Dodatkowo, po wejściu Polski do UE, można uprawiać u nas odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Rozeznanie w przydatności odmian z CCA dla warunków naszego kraju jest stosunkowo małe. Znaczna ilość sprowadzanych odmian przechodzi w naszych warunkach badania fragmentaryczne lub nie przechodzi ich wcale, dlatego przy zakupie należy zachować ostrożność. To stwarza sytuację, w której coroczny zakup materiału siewnego nie może być przypadkiem.

Dużą pomocą w podjęciu decyzji przy wyborze odmiany mogą być wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Ten system doświadczalnictwa, koordynowany jest przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) we współpracy z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy (PZPK). Obiektem badań są te odmiany wpisane do krajowego rejestru, które znajdują się w ofercie handlowej firm nasiennych bądź będą dostępne w nadchodzących latach. Dodatkowo w sieci doświadczeń PDO badane są też odmiany z CCA, które uzyskały korzystne wyniki we wcześniejszych, dwuletnich badaniach rozpoznawczych prowadzonych w kilku miejscowościach.

Polowe badania odmianowe kukurydzy prowadzi się dwukierunkowo: pod względem przydatności do uprawy na ziarno i w osobnej serii – na kiszonkę.

Optymalna odmiana ziarnowa powinna się charakteryzować zdolnością tworzenia dużych plonów ziarna w rejonach, gdzie taka produkcja jest możliwa oraz odpowiednią wczesnością. Istotny jest także generatywny typ roślin (niezbyt wysokie łodygi bez skłonności do krzewienia), o małej podatności na szkodniki i choroby oraz dużą odporność na wyleganie. Ważna jest także możliwie mała podatność na warunki stresowe, a zwłaszcza okresowe niedobory wody. W przypadku uprawy kukurydzy dla przemysłu młynarskiego, ziarno powinno być typu szklistego (flint), podczas przerobu kruszyć się na małe fragmenty, a dla produkcji skrobi i do fermentacji – typu mączystego, w większości zębokształtne (dent).

Standardowe doświadczenia porejestrowe prowadzi się w trzech grupach wczesności (wczesna, średniowczesna i średniopóźna). Przy podziale na grupy kierowano się wynikami odmian w poprzednich latach badań. W serii doświadczeń z kukurydzą na ziarno lokalizacja doświadczeń z poszczególnymi grupami wczesności zmieniła się w porównaniu z latami ubiegłymi - większe zagęszczenie doświadczeń z odmianami wczesnymi w rejonach północnych, a odmianami średniopóźnymi i późnymi w rejonach południowych. Środek kraju to większa liczba doświadczeń średniowczesnych. W roku 2018 założono 29 doświadczeń z 56 odmianami ziarnowymi. Grupę wczesną stanowiły 22 doświadczenia, średniowczesną 23 doświadczenia, a średniopóźną – 20 lokalizacji.

Przebieg pogody w kwietniu umożliwił terminowe siewy doświadczeń z kukurydzą (średnio w trzeciej dekadzie kwietnia. W sześciu miejscowościach siew został wykonany później, dopiero w pierwszej dekadzie maja. Wysokie temperatury oraz brak opadów dotknęły dużą część Polski (zwłaszcza Wielkopolskę, część Kujaw, Dolny Śląsk, woj. Lubuskie i opolskie) – zwłaszcza w newralgicznym dla rozwoju kukurydzy okresie jakim jest wiechowanie oraz zawiązywanie kolb. Przebieg pogody sprawił iż kukurydza szybko osiągnęła dojrzałość. Zbiór wszystkich grup wczesności nastąpił średnio o trzy tygodnie wcześniej niż w roku 2017. Średnie daty zbioru przypadły: grupa wczesna 25 września, grupa średniowczesna 29 września, natomiast odmiany średniopóźne 01 października. Zbiory prowadzono w terminach po osiągnięciu dojrzałości technologicznej przez około połowę odmian odpowiednich grup. Zróżnicowanie terminów zbioru (najpierw odmian wczesnych a w odstępach kilkudniowych - średniowczesnych i średniopóźnych) jest powodem niewielkich różnic w zawartości suchej masy u odmian poszczególnych grup; odmiany późniejsze pozostając dłużej w polu, mają więcej czasu na dojrzewanie. Ten aspekt należy wziąć pod uwagę, aby nie wyciągnąć błędnych wniosków przy analizie wyników.

Średni plon ziarna w grupie wczesnej wyniósł 115,8 dt z ha i był na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. Wilgotność ziarna natomiast była dużo niższa i wyniosła 20,0%. Plonowanie odmian z grupy średniowczesnych wyniosło 120,0 dt z ha i było tylko o 0,5 dt z ha większe od roku 2017. Wilgotność ziarna była aż o 10% mniejsza i wyniosła 19,9%. Średni plon ziarna odmian średniopóźnych wyniósł 121,9 dt z ha (więcej od roku 2017 o 3,4 dt zha) przy wilgotności 19,1%. Poziom wzorca w każdej grupie wczesności wyznacza średnia z wszystkich odmian testowanych w danym roku w odpowiedniej grupie. Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna w obrębie wydzielonych grup wczesności.

Karolina Piecuch

COBORU Słupia Wielka

 

Lp.

Odmiana

Firma nasienna

Plon ziarna

przy 14% wilgotności

Wilgotność

ziarna

% wzorca

1

2

3

4

Wczesne

Wzorzec dt/ha, %

115,8

20,0

1

SY Talisman*

Syngenta

106

98

2

KWS Salamandra

KWS

105

102

3

Farmplus*

Freiherr von Moreau

105

100

4

RGT Chromixx

RAGT

104

100

5

KWS Kampinos

KWS

103

105

6

RGT Metropolixx

RAGT

103

102

7

Agro Fides

KWS

102

103

8

LG31255

Limagrain

102

109

9

Keops

KWS

101

102

10

Kwintus

KWS

101

96

11

KWS Krogulec

KWS

101

101

12

DKC3050*

Monsanto

101

96

13

Amanova

KWS

100

103

14

KWS Vitellio

KWS

100

98

15

Rianni CS*

Caussade

100

103

16

Kaprilias

KWS

99

102

17

Cranberri CS*

Caussade

98

106

18

SM Pokusa

HR Smolice

97

98

19

SM Polonez

HR Smolice

97

98

20

MAS 11K

Maisadour

96

92

21

MAS 17 *

Maisadour

96

99

22

MAS 15P

Maisadour

92

92

23

LG30179

Limagrain

91

93

Średniowczesne

Wzorzec dt/ha, %

120,0

19,9

24

ES Inventive

Euralis

107

93

25

Casandro

Saatbau Linz

105

102

26

Plantus

Freiherr von Moreau

105

109

27

P8329

Pioneer

103

93

28

Farmagic*

Freiherr von Moreau

102

102

29

Farmfire*

Freiherr von Moreau

102

110

30

Agro Polis

KWS

101

105

31

ES Hemingway

Euralis

101

98

32

Figaro

KWS

101

100

33

SY Pandoras

Syngenta

101

100

34

SY Telias

Syngenta

101

100

35

5

Agro Janus

KWS

100

98

36

ES Perspective

Euralis

100

93

37

Farmezzo

Freiherr von Moreau

100

104

38

RGT Exxposant*

RAGT

99

92

39

Janero

Syngenta

98

102

40

Joffrey

Limagrain

98

98

41

LG31250

Limagrain

98

101

42

Milosz

Freiherr von Moreau

98

102

43

Sativo

Saatbau Linz

98

103

44

Norico

Saatbau Linz

97

96

45

Perrero

Saatbau Linz

96

98

46

Susetta

Freiherr von Moreau

90

103

Średniopóźne

Wzorzec dt/ha, %

121,9

19,1

47

ES Faraday

Euralis

107

98

48

DKC3969*

Monsanto

104

94

49

P8821

Pioneer

103

96

50

Walterinio KWS

KWS

101

108

51

Chamberi CS*

Caussade

101

96

52

Talentro

Saatbau Linz

98

101

53

Surterra*

Dow Agro Sciences

98

112

54

Keltikus

KWS

97

95

55

RGT Conexxion*

RAGT

97

96

56

Codigip

Caussade

95

104Kol. 1: Odmiany występują w tych grupach wczesności, w których uczestniczyły w doświadczeniach

*- odmiana z CCA

Kol. 3, 4: Wzorzec stanowi średnia z odmian: w grupie wczesnej Lp.1-23, średniowczesnej Lp.24-46, średniopóźnej Lp.47-56

 

 

powrót na górę

Maszyny rolnicze

 • Ciągniki
 • Opryskiwacze
 • Siewniki
 • Zielonkowe
 • Kombajny
 • Pozostałe

Chemia rolnicza

 • Środki ochrony
 • Nawożenie

Porady eksperta

 • Uprawa

Uprawa Kukurydzy

 • Pobierz magazyn

Uprawy

 • Kukurydza
 • Rzepak
 • Zboża
 • Pozostałe